Skip to content

De doelstelling van de Stichting Vrienden van het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar is het bevorderen van de kennis der historie van het brandweerwezen. De op 13 maart 1995 opgerichte stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Het bestuderen van en publiceren over alle zaken de brandweer in het algemeen en de brandweer van Wassenaar in het bijzonder betreffende, alsmede bestudering van en publicatie over alle zaken betreffende het bestrijden van brand vanaf de vroegste tijden;

b. Het vergroten en in stand houden van de collectie van het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar;

c. Het herstel en onderhoud van alle historische gereedschappen, werktuigen en/of machinerieën, behorende tot de collectie van het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar, opdat de werking en het gebruik hiervan bij bijzondere gelegenheden aan geïnteresseerden kan worden getoond;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals bij voorbeeld fondsvorming.

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie personen en is de voorzitter de burgemeester van Wassenaar. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: de Burgemeester van Wassenaar, Drs.L.A. de Lange;
Secretaris: D.R. Gussekloo,
Penningmeester: H.J. de Bruijn

De bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41159066, met het RSIN nummer 803899075.

De Stichting staat als culturele ANBI instelling geregistreerd onder fiscaal nummer 8038.99.075.

Men kan Vriend van de Stichting worden door betaling van een jaarlijkse donatie van ten minste € 10 per persoon. Met een eenmalige bijdrage van € 200 wordt men “Vriend voor het leven”.

De bankrekening van de Stichting Vrienden van het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar is NL26 RABO 0166 4346 12.

Het bezoek- en correspondentieadres van de Stichting is Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar

en is via de email is hij te bereiken op het adres info@brandweermuseumwassenaar.nl

Jaarverslag

Jaarrekening

Nieuwsbrieven

Back To Top
Zoeken